Chuyên mục: Quy Hoạch Dự Án

No image thumbnail

Quy trình lập dự án theo nghị định 30-2015 NĐ-CP

22/10/2019

QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, NHÀ Ở, THƯƠNG MẠI, CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DỰ ÁN ĐA NĂNG Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ_CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu […]

No image thumbnail

Nghị Định Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

22/10/2019

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG     Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Quy hoạch đô […]